‫ شناسایی گیاه گزنه سای قرمز | انجمن

مصطفی نصیری
مصطفی نصیری 6 اسفند 1396

دوستان نام این گیاه چیست؟