‫ شناسایی گیاه منداب | انجمن

داوود ابراهیمی
داوود ابراهیمی 28 بهمن 1396

دوستان این چه گیاهی است؟

elahe.D
elahe.D 29 بهمن 1396

خیلی شبیه منداب است

محمدمهدی حبیبی
محمدمهدی حبیبی 30 بهمن 1396

منداب نیست ولی با منداب هم خانواده است. منداب این تصویر است: